W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Bialska im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Bialska im. Jana Pawła II.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Bialska im. Jana Pawła II.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Derlukiewicz. Kontakt: a.derlukiewicz@akademiabialska.pl, tel. +48 83 344 99 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Bialska im. Jana Pawła II odpowiada Aleksandra Derlukiewicz, a.derlukiewicz@akademiabialska.pl, tel.+48 83 344 99 07.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny „Rektoratu” przy ul. Sidorskiej 95/97

Budynek posiada dwa wejście główne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością strona zachodnia - przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane). Od strony północnej przez podwójne drzwi automatyczne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 190 cm, obok drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 98cm. Budynek jest 4-kondygnacyjny z 6 klatkami schodowymi. W budynku znajdują się 2 windy (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg. Drzwi wejściowe do pokoi dydaktycznych i sal wykładowych min. o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na wszystkich piętrach przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W odległości 10 metrów od wejścia północnego, przy ul. Sidorskiej 95/97, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Budynek posiada:

 • Tabliczki informacyjne w systemie brajla z piktogramem oraz tabliczki brajlowskie do oznaczenia wind. Są przekaźnikiem informacji i częścią systemu identyfikacji wizualnej dostosowanego obiektu. Czytelna grafika zapewnia łatwą identyfikację przeznaczenia zarówno dla osób z dysfunkcjami wzorku jak i innych odbiorców. Tabliczki informacyjne wpisują się w politykę planowania uniwersalnego
 • Plany Tyflograficzne z udźwiękowieniem szt. 4, które są przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Są to rozbudowane, udźwiękowione urządzenia elektroniczne, wyposażone w elementy dotykowe, służące do przekazywania informacji w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości osób z dysfunkcjami wzroku, spełniające wymogi projektowania uniwersalnego.
 • Nakładki kierunkowe na poręcze schodów są przekaźnikiem informacji i częścią systemu identyfikacji wizualnej obiektu.
 • Oznaczenie kontrastowe kolumn, schodów. Rozwiązania te są pomocne zarówno dla osób niewidomych, ale przede wszystkim dla osób słabowidzących, jak też osób, które nie mają problemów ze wzrokiem. Kontrastowym oznaczenia stopni zapewniają bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku, umożliwiają one zauważenie krawędzi stopnia, a także zabezpieczają przed przypadkowym poślizgnięciem i upadkiem.
 • Oznaczenia poziome - linie naprowadzające z tworzywa, które naklejone do podłoża. Tworzą pola uwagi i są częścią systemu poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.
 • Pętle indukcyjne stacjonarne oraz pętle przenośne. Pętla indukcyjna (induktofoniczna) jest najbardziej przyjaznym, efektywnym i uniwersalnym systemem, który umożliwia osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej. Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne osoba słabosłysząca słyszy tylko sygnał pożądany. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie nt. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania.
 • Rampy zjazdowe zewnętrzne 3 szt. Rampy zjazdowe to proste i skuteczne zarazem rozwiązania likwidujące bariery architektoniczne, umożliwiające niepełnosprawnym swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz bezpieczne pokonywanie progów i schodów.
 • Dodatkowe poręcze na klatkach schodowych. Chronią przed upadkiem z wysokości i pomagają we wchodzeniu lub schodzeniu z piętra. Poręcze schodowe, mają szerokie zastosowanie w likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Taśmy do oznaczenia kolorystycznego kondygnacji. Oznaczają różne kondygnacje za pomocą kolorów, co ułatwia orientację osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Osoby niewidome mogą korzystać z różnokolorowych taśm, by odróżnić piętra po wrażeniach dotykowych. Dla osób z zaburzeniami percepcji kolorów czy trudnościami w widzeniu, różnice kolorów na taśmach mogą znacząco ułatwić poruszanie się w budynku. To narzędzie pomaga w tworzeniu bardziej dostępnych i przyjaznych dla wszystkich przestrzeni.
 • Najazdy aluminiowe. Są praktycznym rozwiązaniem architektonicznym, które wspiera równość dostępu i mobilności dla osób z niepełnosprawnościami, eliminując bariery architektoniczne.
  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 102

  Budynek 3-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 3 900,00 m2 oraz Budynek (Nowej Biblioteki) ok. 1000m2, jednokondygnacyjny. Budynek główny z Biblioteką posiada cztery wejścia do budynku bez podjazdów dla osób z niepełnosprawnością – wejścia bezpośrednio z chodnika – wejście główne podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane). Dwa wejścia z drzwiami pojedynczymi drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 160 cm (jedno skrzydło o szerokości 60 cm blokowane). Wejście do Biblioteki - podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 80 cm blokowane).  Budynek główny jest - 3 kondygnacyjny z 3 klatkami schodowymi. W budynku znajduje się 1 winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg. Drzwi wejściowe do pokoi dydaktycznych i sal wykładowych min. o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na wszystkich piętrach przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W odległości 40 metrów od wejścia głównego, przy ul. Sidorskiej 102, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo.

  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek Domu Studenta nr 1/ Centrum Badań nad Innowacjami przy ul. Sidorskiej 107

  Budynek posiada jedno wejście główne do budynku z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością - przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 75 cm blokowane). Budynek objęty monitoringiem wizyjnym. Budynek jest 4-kondygnacyjny z 4 klatkami schodowymi. W budynku znajduje się 1 winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg. Drzwi wejściowe do pokoi studentów o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toaleta dla odwiedzających na parterze przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W odległości 15 metrów od wejścia północnego, przy ul. Sidorskiej 95/97, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek Domu Studenta nr 2 / Centrum Symulacji Położniczych przy ul. Sidorskiej 97A

  Budynek posiada jedno wejście główne do budynku do części dydaktycznej w której znajduje się Centrum Symulacji Położniczych z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością - przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 180 cm (jedno skrzydło o szerokości 75 cm blokowane). Budynek jest 6-kondygnacyjny z 2 klatkami schodowymi. Dwa wejścia z poziomu chodnika do części mieszkalnej, drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 110 cm (jedno skrzydło o szerokości 30 cm blokowane). W budynku znajduje się 1 winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg.

  Na kondygnacjach od I piętra do IV piętra znajdują się pokoje studentów wraz z apartamentami dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do pokoi studentów o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic W odległości 10 metrów od wejścia zachodniego do budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek Hali Sportowej przy ul. Sidorskiej 107B

  W części wschodniej hala sportowa stanowi jednoprzestrzenną, niepodpiwniczoną halę sportową. Budynek posiada dwa wejścia główne do budynku z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością. Strona północna - przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 190 cm (oba skrzydła o szerokości 95 cm otwierane). Od strony południowej przez pojedyncze drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 190 cm (oba skrzydła o szerokości 95 cm otwierane). Budynek objęty monitoringiem wizyjnym. Budynek jest 4-kondygnacyjny z 3 klatkami schodowymi. W budynku znajduje się 1 winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg. Drzwi wejściowe do pokoi dydaktycznych i sal wykładowych min. o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na wszystkich piętrach przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W odległości 20 metrów od wejścia północnego, przy ul. Sidorskiej 105, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek Centrum Badawczego EKO-AGRO-TECH przy ul. Sidorskiej 107C

  Budynek główny 4 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony, powierzchnia użytkowa wynosi 1508 m2 oraz pawilon jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 400 m2. Budynek główny posiada jedno wejście główne do budynku z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością strona północna - przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 190 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane). Pawilon posiada jedno wejście główne do budynku wejście dla osób
  z niepełnosprawnością bezpośrednio z chodnika - przez podwójne jednoskrzydłowe otwierane w świetle ościeżnic 190 cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane). W bezpośrednim sąsiedztwie Pawilonu ok. 10m od strony zachodniej (Hamownia) znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Budynek główny jest 4-kondygnacyjny z dwoma klatkami schodowymi. W budynku znajdują się 2 windy towarowa i osobowa, winda osobowa (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) - szerokość drzwi 90 cm, kabina 120 x 210 cm, udźwig 1000 kg. Drzwi wejściowe do pokoi dydaktycznych, laboratoriów i sal wykładowych min. o szerokości 90 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety na wszystkich piętrach przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). W odległości 60 metrów od wejścia północnego Budynku głównego, przy ul. Sidorskiej 105, w bezpośrednim sąsiedztwie Pawilonu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim, w odległości ok. 50m dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy Domu Studenta oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim, przy ul. Sidorskiej 105.

  Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

  Zespół Basenów Otwartych przy ul. Sidorskiej 107D

  Kompleks-sportowo rekreacyjny, w skład, którego wchodzą budynek szatniowy, basen sportowy, basen rekreacyjny oraz zjeżdżalnia odkryta. Wejście na teren kompleksu Zespołu Basenów Otwartych wraz z obiektami towarzyszącymi prowadzi poprzez przechodni hol budynku szatniowego. Główne drzwi wejściowe zostały zlokalizowane od strony południowej i dostęp do nich został zapewniony z istniejącego chodnika i wewnętrznych dróg dojazdowych (w tym zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością).

  Zostały zapewnione warunki do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim poprzez zastosowanie wejścia do budynku z poziomu otaczającego terenu. Na parterze budynku szatniowego przewidziano toalety dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dojścia do obiektów zaprojektowano o szerokości minimum 1,50 m. Główna niecka sportowa wyposażona jest w rampę to transportu osób z niepełnosprawnością.

  Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Międzyrzecu Podlaskim przy ul Zahajkowskiej 44D

  Ośrodek dysponuje domkami 4 osobowymi o powierzchni użytkowej 35 m2 oraz domkami 6 osobowymi, w tym 2 piętrowe na 1 domek o powierzchni użytkowej 45 m2.

  Domki posiadają bariery architektoniczne w postaci progów wejściowych o wysokości ok. 10 cm i częściowo są wyposażone w łóżka piętrowe. Wejścia główne posiadają drzwi w świetle 90 cm. Wiata rekreacyjna z bezpośrednim dostępem z chodnika bez barier architektonicznych.

  Otwarta strefa aktywności tj. plac częściowo utwardzony z kostki brukowej, ciągi piesze prowadzą do każdego domku rekreacyjnego i kompleksu Toalet z prysznicami na świeżym powietrzu.

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) - osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aplikacja działa tylko w orientacji pionowej.
Ikony mediów społecznościowych nie mają tekstu alternatywnego, Przycisk ustawień jest połączony z nagłówkiem ekranu głównego.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych udostępnia aplikację mobilną AB Guide pod adresem:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pswbp.pswguide 
App Store: https://apps.apple.com/in/app/ab-guide/id1531720420?platform=iphone 

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego